تصویر ثابت

تصویر ثابت

کلیپ مستند فیلم

پیشنهاد ویژه

کارگیل یابه اصطلاح هندیها کرگل

  • ۹۱۶
کارگیل یابه اصطلاح هندیها کرگل

کارگیل یابه اصطلاح هندیها کرگل

شاید شما این نام را در در روزنامه ها یا در خبر ها شنیده باشید . اما توجه خاصی به ان نکرده باشید .زیرا که جز جنگ یا درگیری چیز دیگر از ان نشنید باشیداما این جانب با تحقیق وتلاش زیاد اطلاعات مورد توجه وجالبی در مورد این شهر بدست اوردم که مورد توجه وبسیار شنیدنی است.

مردم این شهر عاشق انقلاب ایران و امام خمینی ورهبر هستن با گذ اشتن عکس امام ورهبر در مغازها ودیوارها وبرافشاندن پرچم ایران عشق وعلاقه خودرابه انقلاب ایران تشان می دهند .

از این لحاظ وقتی که که خبر نگاران خارجی وداخلی مخصوصا امریکای وارد این شهر می شوند از دیدن انجور صحنه ها شگفت زده می شوند ومی گوینند انقلاب ایران چگونه خود را در این شمالی ترین نقطه هند نمایان ساخته.

کارگیل-ایران کوچک(شهری در هند)

  • ۴۷۵

کارگیل یابه اصطلاح هندیها کرگل

کارگیل-ایران کوچک(شهری در هند)

  • ۴۵۶

کارگیل یابه اصطلاح هندیها کرگل

 

غرب بدون روتوش

انتخابات

موضوع سوم

موضوع چهارم