تصویر ثابت

تصویر ثابت

کلیپ مستند فیلم

پیشنهاد ویژه

ناراحتی "شیرین" از افشاگری‌های "حسین"

  • ۴۲۱
ناراحتی "شیرین" از افشاگری‌های "تلخ" شیرین عبادی از پخش دادگاه شکایتش از مدیرمسئول کیهان از رسانه ملی، ابراز ناراحتی کرده است.به گزارش شبکه ایران شبکه ایران پخش دادگاه شکایت شیرین عبادی از مدیرمسئول روزنامه کیهان از رسانه ملی، با واکنش منفی وی روبرو شده است.

غرب بدون روتوش

انتخابات

موضوع سوم

موضوع چهارم