تصویر ثابت

تصویر ثابت

کلیپ مستند فیلم

پیشنهاد ویژه

کارگیل یابه اصطلاح هندیها کرگل

  • ۹۱۶
کارگیل یابه اصطلاح هندیها کرگل

کارگیل یابه اصطلاح هندیها کرگل

شاید شما این نام را در در روزنامه ها یا در خبر ها شنیده باشید . اما توجه خاصی به ان نکرده باشید .زیرا که جز جنگ یا درگیری چیز دیگر از ان نشنید باشیداما این جانب با تحقیق وتلاش زیاد اطلاعات مورد توجه وجالبی در مورد این شهر بدست اوردم که مورد توجه وبسیار شنیدنی است.

مردم این شهر عاشق انقلاب ایران و امام خمینی ورهبر هستن با گذ اشتن عکس امام ورهبر در مغازها ودیوارها وبرافشاندن پرچم ایران عشق وعلاقه خودرابه انقلاب ایران تشان می دهند .

از این لحاظ وقتی که که خبر نگاران خارجی وداخلی مخصوصا امریکای وارد این شهر می شوند از دیدن انجور صحنه ها شگفت زده می شوند ومی گوینند انقلاب ایران چگونه خود را در این شمالی ترین نقطه هند نمایان ساخته.

 

 

 

 

کرگیل یا کرگل ازنظر منطقه ای واب وهوا

این منطقه دراخرین حدود مرزی شمالی هند وهمرز باکشورهای چون چین تبت وپاکستان در ایلات جامووکشمیر تحت هند قرار دارد.اب وهوای این منطقه کوهستانی گرم وخشک است در فصلی سردی بسیار سرد ودر فصل گرمی با اب وهوای معتدل است.واز سطح دریا نیز تقریبا ۹۰۰۰۰فوت بلندی واقع شده زیادترین درجه سرما ۳۵درجه زیره صفر وزیادترین درجه گرما۳۰در جه بالای صفر است .

 

ازنظر جغرافیای وجمعیت

از نظر جعرافیای مساحت کرگیل به ۱۴هزارکیلومتر مربع واز این مساحت ۴۵۰۰کیلومترمربع قابل کاشت است  وحسب جمعیت کرگیل بر حسب تقریب  ۲۰۰۰۰۰نفر می رسد و پراب ترین ومعرفترین رودخانه جهان رود سند از این سرزمین خارج می شود

 نژادزبان ومذهب وفرهنگ این مردم

قومیت این شهر را اریاییهاومغولهاوچند نژاد دیگر مثل تبتی وپاکستانی وغیر تشکیل می دهند که خود نشانه چند قومیتی این شهر است امامردم این شهر بدون اختلاف تیره ونژادی به خوشی وخوبی در کنار هم زندگی می کنند وهیچ اختلافی و تزادی از این لحاظ باهم ندارند.

زبان مردم این شهر بلتی است که مخلوطی اززبانهای تبتی ٬فارسی ٬انگلیسی٬عربی است که به صورت اوردو نوشته می شود اما در قدیم به صورت هندی نوشته می شده. ودر زماناستعمار انگلستان الفاظ انگلیسی زیادی به ان نفوزکرد(استعمار انگلیستان بر شبه قاره هندوستان ۲۰۰سال بوده است)

مذهب در حال حاضر ۹۸٪ در صدی این شهر را مسلم وانهم همه شیعه دوازده امامی و۲ ٪ان راسنی بودیست ومسیحی تشکیل می دهد .

اینها ازقدیم مرمی بودنند که به طوره اجتماعی باهم زندگی می کردنندواز زراعت روزگار خود را می گذرانیدندحتی با وجود کمی وسایل انها شاد زندگی می کردندودر ودر مشکلات وسختیها بهم کمک میکردتتد وهم دل یکدیگر بودنندو از نظر اخلاقی مردمی بااخلاق وههمان نواز بودنند

 

 تاریخ این منطقه

 در قدیم نام این منطقه بلتستان بوده وکرگل هم مرکزاین شهر بوده است به سه علت این شهر در قدیم مورد توجه بسیاری قرار می گرفت ازلحاظ راه چونکه این شهر به چهار مکان مهم جهان  راه داشته یک به چین وتبت دوم به اسیایه میانه سوم به سرنگیر چهام به پنجاب به این خاطر هم از لحاظ تجاری وهم ازلحاظ نظامی مورد توجه بوده است.

 

ودیگر اینکه این منطقه بزرگ که بعد از استقلال پاکستان ازهند در سال ۱۹۴۷میلادی به دو حصه تقسیم

شدکه یک حصه ان در هند وحصه بزرگتر ان در پاکستان است که به سکردو نام داردوجمعیت این دو حصه تقریبا به ۵۰۰۰۰۰۰هزارنفر می رسد.

اماکرگیل از اثار وقرائن معلوم مشود که ارض پوریگ معروف به کرگیل از زمان بسیار طولانی یک سرزمین سرد ویخ بندان بوده ( این منطقه بعد ازسبیری سردترین نقاطه دنیا است)واین سرزمین ۱۵ سال قبل از مسیح یک محل رفت وامد بازرگانان ونظامیان بوده است .کم کم بعضی ها ان جا را محل زندگی قرار دادند.

مردمی از محل به نام پودت به این سرزمین امدن ودر گوشه  وکنار این منطقه جای گرفتن وبرای همیشه انجا را محل زندگی خود قرار دادن زیرا این منطقه هم اب کافی وهم محل زراعی خوبی داشت.

در قدیم در این سرزمین راجاها زندگی می کرده است ومنطقه به دست انها کنترل می شده واز نظر جمعیت بسیارکم بوده ومردم به وسیله زراعت زندگی خود را اداره می کردنند .

اما ازلحاظ نظامی در دست این راجاها سرباز ی در کار نبوده و در موقع حمله دشمن یا قبایل دیگر همه مردم ها برای دفاع به کمک  سلطان می رفتن از شهر را از حمله دشمنان حمایت می کردتتد.

اما نکته قابله توجه این است که از سال ۴۰۰میلادی تا ۱۸۴۰میلادی به این شهر همیشه حمله می شده

واخر کار مهاراجا گلاب سینگ کرگیل را به دست خود گرفت وازان حمایت کرد.واخر کلام این که این شهر یک شهر مرزی است وهمیشه در خطر بوده است ودر حال حاضر اثارهای مانده ازجنگ پاکستان و هند نمایان است.

وتنشهای جنگ پاکستان وهند خسارتهای جانی ومالی بسیاری در برگذاشته است که باید مسولین کشوری هند ومقامات بین المللی باید نظاره این قضیه باشند تا مردم بی گناه حسات مالی و جانی خود را جبران کند 

 

 
 

اسلام ناب المحمد در این منطق

اولین ساکنان کرکیل ازچه چیزی پیروی می کردننداز اول از بون متوبعد هم از بت مت پیروی می کردننداز اثار معلوم می شود که بون مت مردههای خود را دفن می کردنند اما بت متیها  که همان بودیست هستند مردهای خودرا می سوزاندند.

اما بعد از۱۴یا ۱۵بعد ازمیلاد مسیح مبلغان اسلام وارد این سرزمین شدن مانند سید علی همدانی سید حسین همدانی سیدمیر شمس الدین  عراقی ودیگر مبلغان اسلام وارد این سرزمین شدند.

وانها اسلام را ترویج کردنند وبا ورود اسلام به این سرزمین فرهنگهای بودیست  ا.این سرزمین خارج شد واما اداب و رسم انها الان هم بین مرچم رواج است مثل ترانهای سنتی وحکایتها ضرب لمثلها  وافسانه ها و ورزشهای سنتی مثل چودان که هرمذهبی اینهاراقبول می کند وضرری به مذهب ندارد .

مکان روحانیت

در این شهر همه چیز به وسیله روحانیت می چرختکه مردم خود را وابسته به روحانیت می دانندودر هر کاری روحانیت پیشتازاست .

تعداد روحانیون این شهر به ۱۵۰۰۰نفر می رسد که بعضی از انها روحانیون حوزه نجف الاشرف وبعضی روحانیون حوزه قم وبعضی طلاب حوزه کرگیل می باشند و تعدای هم از این روحانیون در جمهوری اسلامی ایران وتعدای هم در عراق وسوریه در حال در س خواندن هستند.

 حس مردم این شهر به ایران وانقلاب

مردم این شهر عاشق انقلاب ایران و امام خمینی ورهبر هستن با گذ اشتن عکس امام ورهبر در مغازها ودیوارها وبرافشاندن پرچم ایران عشق وعلاقه خودرابه انقلاب ایران تشان می دهند .

از این لحاظ وقتی که که خبر نگاران خارجی وداخلی مخصوصا امریکای وارد این شهر می شوند از دیدن انجور صحنه ها شگفت زده می شوند ومی گوینند انقلاب ایران چگونه خود را در این شمالی ترین نقطه هند نمایان ساخته.

مردم این شهر هر ساله پیروزی انقلاب اسلانی ایران را در این شهر جشن می گیرندوخود راشریک جشنهای انقلاب  ایران می دانند .ودر سالروز رحلت امام خمینی همه جای شهر عرق ماتم و فاتح خوانی می شودو حتی مردم این شهر اخرین جمعه ماه رمضان را به فرمان امام راحل به برپاگردن تظاهرات ضد امریکا واسرائیل و حمایت ا. مردم بی دفای فلسطین می نماید وهمه خبر نگارات را به تعجب باز می دارد به همین دلیل مردم کشمیر این شهر رابه بیت امام هم می خوانند. یک خو د یک نشانه از محبت مردم نسبت به نظام جمهوری اسلمی است.

رابط این شهر با نظام جمهوری اسلامی ایران

این شهر ارتباط بسیارنزدیکی باایران دارداز این لحاظ جمهوری اسلامی ایران این شهر را بعد از لبنان انقلابی ترین شهر خارجی دانسته که خود باعث اهمیت است از طرفی هم ایران سفیرهای متعددی به این شهر فرستاده از جمله اقای موسوی نمایده قبلی رهبری در هند که مورد استقبال گرم مردم وروحانیون قرار گرفت واز لحاظ دیگر ایران کمکهای زیادی را برای ساحتن مراکز اسلامی وفرهنگی به این شهر داد که خودباعت ارتباط این شهر با ایران است.و این منطقه الان در بین مسلمانان هند به ایران کوچک هم مشهور است.

این شهر از لحاظ اقتصادی و تورستی

اقتصاد این شهر بر مبنی کشاورزی ودام پروری و طیوروصنایع دستی  می چرخد که خود یک نشانه خوب اقتصادی است .واز نظر تورستی این شهر دارای اهمیت است چون سالنه هزران توریست خارجی وداخلی از این شهر دیدن می کنند و از اثارقدیمی بودایها وجاهای دیدتی دیگرو مهمترین محل تورستی این شهر zanskar است که بیشترین مرکز توریستی رابه خود جلب می کندو تورستی هم بخش شایانی در اقتصاد این شهر داشته.

 

  موقیت علمی وفرهنگی وورزشی نقشه مهم جوانان

جوانان در این شهر از نظر علمی به سطح خوب رسیده اند وخود اداراد مرکز علمی پزشکی وسایر ارکانهارامی چرخانند و از لحاظ دانشکاه هم کمیتی ندارند والان هن یک دانشگاه جدید به نام شهید مطهری در انجا بنا شده است که خود  جوانان با ستعداد به کرداندن این دانشگاه می پردازند واز نظر فرهتگی تیز جوانها با ایجادهیتهای عزداری و مرکزهای قرانی وضنایع دستی جوانتهای دیگر رابه سوی خود جلب می کنند.

اما از نظر ور.شی جوانان کرکیلی به موفقبتهای چشمگیری به دست اورچه اند ماننچ ور.شهای رزمی وتیر اندازی وچودان در شبه قاره هند که خود یک نشانه از فعالیت جوانان است

اهمیت این شهر از نظر بزرگان ملی دولتی هند .

این شهر از توجه خاصت دولتمندان وبزرگان هندبرخوردار است . از لحاظ استراژیک این منطقه در شبه قاره هند.زیرا بزرگان زیادی از جمله   صدر جمهوری هند زین العابدین عبدالکلام ٬مهاتاماگاندی دخترایندراگاندی رهبر هند٬ وسونیا گاندی٬ وواچپائ نخست وزیر پیشین٬ ومینگ مهاننسینگ نحست وزیر هند٬ پیشین فارق عبدالله وزیراعلی جموکشمیر٬ شریسکسینا گورنل جموکشمیر٬انندرکماروزیر اصلاعات پیشین ٬وشردمکتی وزیر اعلی پیشین.ودیگر مسئولان دولتی هند.

اهمیت این شهر از لحاظ مجلات خبری وسینمای هند

این شهر در بشتر مجلات هند باز تابهای گونا گونی دارد از جمله مجلات جنگی وتوریستی ودر سینمای هند هم الان نقشی ایفاکرده و فیلمهای جنگی هند خود را ورد سرزمین کرگیل کردهاست

از جمله پرخرج ترین فیلم جنگی هندی باسرمایه هنگفتی به نامL. O. C  kargil وبا حضور اکثر هنرمندان هندی در این فیلم اهمیت بالا این شهر در سینمای هند نشان می دهد.

 

 

 

 

نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

غرب بدون روتوش

انتخابات

موضوع سوم

موضوع چهارم