تصویر ثابت

تصویر ثابت

کلیپ مستند فیلم

پیشنهاد ویژه

کلیپ

  • ۲۳
تماشا کنید 1- مهاجران- روایت یک پزشک ایرانی مقیم آلمان از ایران 

کلیپ

  • ۲۵
تماشا کنید 1- مهاجران- روایت یک پزشک ایرانی مقیم آلمان از ایران 

موضوع اول

موضوع دوم

موضوع سوم

موضوع چهارم