تصویر ثابت

تصویر ثابت

کلیپ مستند فیلم

پیشنهاد ویژه

هدفمند کردن یارانه ها

  • ۴۳۶
شرایط فراهم بود اما دولت خاتمی جرات نداشت نخستین وزیر رفاه دولت خاتمی که وزارت وی چندماهی بیش نبود، اعلام کرده که دولت خاتمی با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی آن روزها که زمینه مناسبی برای اجرای هدفمند شدن یارانه‌ها بود، اما جرات نداشته همانند دولت احمدی‌نژاد گام در این عرصه بگذارد.

هدفمند کردن یارانه ها

  • ۴۲۷
شرایط فراهم بود اما دولت خاتمی جرات نداشت نخستین وزیر رفاه دولت خاتمی که وزارت وی چندماهی بیش نبود، اعلام کرده که دولت خاتمی با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی آن روزها که زمینه مناسبی برای اجرای هدفمند شدن یارانه‌ها بود، اما جرات نداشته همانند دولت احمدی‌نژاد گام در این عرصه بگذارد.

هدفمند کردن یارانه ها

  • ۴۳۶

 

شرایط فراهم بود اما دولت خاتمی جرات نداشت

نخستین وزیر رفاه دولت خاتمی که وزارت وی چندماهی بیش نبود، اعلام کرده که دولت خاتمی با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی آن روزها که زمینه مناسبی برای اجرای هدفمند شدن یارانه‌ها بود، اما جرات نداشته همانند دولت احمدی‌نژاد گام در این عرصه بگذارد.


محمدحسین شریف‌زادگان در گفت‌وگویی با هفته‌نامه "مثلث" نشریه حامی شهردار تهران، با اذعان به اینکه روند رشد یارانه‌ها در دولت خاتمی در حالی که سهم دهک‌ دهم بسیار بیشتر از سهم دهک‌های پایین جامعه است، افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته، تصریح کرد: با این حال دولت خاتمی جرات اینکه بتواند برای مقابله با این وضعیت قانون هدفمندی کردن یارانه‌ها را اجرا کند، نداشته است.

غرب بدون روتوش

انتخابات

موضوع سوم

موضوع چهارم